CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TƯỚI NHỎ GIỌT TRÊN CÂY CÀ PHÊ TẠI VÙNG TRỌNG ĐIỂM TỈNH LÂM ĐỒNG.

mô tả dự án

LOẠI DỰ ÁN: Cung cấp, chuyển giao kỹ thuật.
CHỦ ĐẦU TƯ Ban Quản Lý Dự Án Cạnh Tranh Nông Nghiệp Lâm Đồng do Ngân Hàng Thế Giới tài trợ
ĐỊA ĐIỂM: Tỉnh Lâm Đồng
QUY MÔ Thực hiện 1 năm.
MỤC ĐÍCH: Cung cấp và chuyển giao kỹ thuật quy trình tưới nước, phân bón cho cây cà phê.
NGÀY THỰC HIỆN: 10/10/2011
NGÀY HOÀN THÀNH: 31/12/2012
CHI TIẾT DỰ ÁN:
  • Cung cấp hệ thống tưới nhỏ giọt cho 6 hecta Cà phê.
  • Chuyển giao quy trình tưới nước và phân bón thông qua các chương trình tập huấn, hội thảo đầu bờ, hội thảo Tổng kết.


go top